MiFiD Gedragsregels

Bogaert Insurance BVBA
Maatschappelijke zetel gevestigd te:
Hoeksken 23/8, 9940 Evergem
Uitbatingsfilialen gevestigd te:
Hoeksken 23/8, 9940 Evergem
Oosteeklo Dorp 13, 9968 Oosteeklo
Emailadres: info@kantoorbogaert.be
Website: www.kantoorbogaert.be
Verzekeringsmakelaar erkend onder nr. 105104 A-cB (FSMA)
Kredietmakelaar erkend onder nr. 212.972 (FODE)
Ondernemingsnummer gekend onder nr. RPR BE0809.285.648


1. Bemiddelingsdienst klachten en andere
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij onderstaande instanties:

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen Belliardstraat 15-17 bus 8 1040 Brussel Tel. 02 545 77 70 Fax 02 545 77 79 E-mail: ombudsman@ombfin.be Website: www.ombfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen De Meeûssquare 35 1000 Brussel Tel. 02 547 58 71 Fax 02 547 59 75 e-mail: info@ombudsman.as Website: www.ombudsman.as

2. Toezichthoudende overheid
De FSMA treedt op als toezichthoudende instantie. Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent) onder het nummer 105104 A-cB. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be. Tel. +32 (0)2 220.52 .11, fax. +32(0)2 220.52.75.

3. AssurMifid Gedragsregels (*)
(*) Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis va de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Verdere Europese en Belgische wetgeving en reglementering die kadert in de zogenaamde AssurMifid-regelgeving:
* Europese Mifid-richtlijn (2004/39/EC)
* Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2/8/2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
*Artikel 12, sectie 3 van de wet van 27/3/1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
* Artikelen 16-23KB van 21/2/2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2)
* Circulaire FSMA dd.16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27/3/1995 en uitbreiding van de MIFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.
Naar deze wettelijke bepalingen zal samen verwezen worden als "de wetgeving".

Bogaert Insurance BVBA is gehouden tot de naleving van de wetgeving en aldus verplicht om een belangenconflictenbeleid te voeren. Huidig beleid is van toepassing vanaf 30/4/2014 Graag delen wij u in dit verband dan ook volgende informatie mee:

1. Overzicht aangeboden diensten
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

 • 1: ongevallen;
 • 2: ziekte;
 • 3: voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • 7: vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • 8: brand en natuurevenementen;
 • 9: andere schade aan goederen;
 • 10: BA motorrijtuigen;
 • 13: Algemene BA;
 • 14: Krediet;
 • 16: diverse geldelijke verliezen;
 • 17: rechtsbijstand;
 • 18: hulpverlening;
 • 21: levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-en geboorteverzekeringen;
 • 22: Bruidsschat-en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 • 23: Levens-bruidsschat-en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 • 26: kapitalisatieverrichtingen;
 • 27: beheer van collectieve pensioenfondsen;
Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen : 1. de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; 2. ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt ; en 3. ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

2. Belangenconflictenbeleid
De AssurMifid-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Via deze link (Klik hier) kan u meer informatie terugvinden hoe wij hieraan tegemoet komen.

3. Vergoeding als makelaar
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de AssurMiFID- gedragsregels na. Ons kantoor neemt de volgende inducement policy in acht waarin wordt weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt.
Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
Toegelaten takken : 01a,01b,02,03,08,09,10a,10b,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Ons kantoor heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen:
Axa, AG, Baloise, Allianz, Cardif, DKV, DAS, Dela, Europ Assistance, Touring, VAB, Euromex, Generali, Tariferingsbureau en Jean Verheyen.
Onze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten. Voor specifieke risico’s of voor bijvoorbeeld risicogebieden kunnen de commissies hiervan afwijken.
Voor bijkomende vragen of voor het raadplegen van de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor of via e-mail (info@kantoorbogaert.be) of raadpleeg de klantenzone van onze website (indien van toepassing).